logo

EXISTENCIÁLNE PROBLÉMY A PSYCHOTERAPIA
V 21. STOROČÍ


Vybrané prednášky z Konferencie s medzinárodnou účasťou
na tému:“Logoterapia – psychoterapia pre tretie tisícročie“
konanej 30. – 31.mája 2003 vo Svite

O b s a h:
(Zaradené sú tie témy, ktoré boli odovzdané na technické spracovanie do 30.6.2003)

Úvod a program konferencie


Vybrané prednášky z konferencie:
Čmáriková, A.: Možnosti zachytenia životného zmyslu v psychologickom výskume
Halama, P.: Možnosti logoterapie v terapii závislých
Harineková, M.: Význam psychologickej intervencie v krízach kresťanských manželstiev
Hvozdik, S.: M. Blondel a metafyzika konania človeka na jeho životnej ceste
Chrebetová, A.: Logoterapia ako inšpirácia ako transformovať stratu v zisk
Klčovanská, E.: Problémy aplikovanej normatívnej etiky v psychologickej praxi
Košč, M.: Cui prodest – komu poslúži pastorálna psychológia na Slovensku ?
Krupa, R., Naništová, E.: Enviromentálne a noetické dispozície v trojdimenzionálnom koncepte osobnosti
Kunová, J.: Logoterapia a výchova
Mráz, M.: Chápanie DUŠE – PSYCHÉ na prahu tretieho tisícročia
Naništová, E.: Logoterapia vs. väzby a závislosti
Orosová, O. a kol.: Teória v praxi prevencie drogových závislostí
Schusterová, I.: Projekt deťom NEZÁBUDKY
Stempelová, J.: Praktické otázky pastorálneho poradenstva
Szczukiewicz, P.: Logoterapia a pomaganie w kryzysie psychicznym – studium przypadku
Ševčíková, S.: Logoterapia a religiozita
Šterba, J.: Některá filosofická a psychologická východiska k fenoménu sebepřesahování člověka v oblasti tělesné kultury
Tavel, P.: Logoterapia a náboženstvo

Inštitút existenciálnej psychológie a noo-logoterapie (informačný bulletin)
Zostavovatelia:
PhDr. Judita Stempelová, PhD., PhDr.Marián Košč

Príspevky neprešli jazykovou úpravou.

© Inštitút existenciálnej psychológie a noo-logoterapie
Fakulta humanistiky, Trnavská univerzita, Trnava

ISBN 80-89074-64-2