Ján Grác, prof., PhDr., DrSc.

Dátum narodenia:  5. 4. 1930

Adresa pracoviska: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava, Hornopotočná 23

Študijný odbor: Psychológia

Rozsah pracovného úväzku na Trnavskej univerzite: plný úväzok

Aktuálne výučbové predmety:

            Psychoracionalizácia učenia a štúdia, I. roč., zimný semester.

            Edukačná psychológia II, (profilový predmet) III. roč., letný semester.

 

 

Konzultačné hodiny: utorok – 14:20 až 16:20

 

 

Vzdelanie: Ľudová škola v Kovarciach (1936-42), Štátna meštianska škola v Tpoľčanoch (1942-46), Gymnázium v Topoľčanoch (1946-50), Filozofická fakulta UK v Bratislave (1951-56), obhajoba dizertačnej práce - CSc.(1966), akademická hodnosť doktor filozofie -PhDr. (1966), habilitácia na docenta v odbore padagogická psychológia (1969), vymenovanie za docenta (1973), obhajoba doktorskej dizertačnej práce – DrSc. (1991), inauguračné konanie na profesora (1992).

 

Pracovné zaradenie: V podmienkach totalitného zriadenia bol politicky diskriminovaný. Po maturite nebol z politických dôvodov prijatý na vysokú školu. V päťdesiatych rokoch bol prepustený z dvoch zamestnaní. Po habilitácii mu bol 4 roky zadržiavaný menovací dekrét a neskôr 4 roky zadržiavaný aj rukopis doktorskej dizertačnej práce na ÚV KSS. Najvyššiu pedagogickú hodnosť – profesor a vedeckú hodnosť DrSc. mohol (po 16-ročnom zadržiavaní FO KSS) získať až po novembri 1989, za čo sa mu Filozofická fakulta UK v Bratislave prípisom rehabilitačnej komisie oficiálne ospravedlnila.

            V spojitosti s uvedeným pracoval najprv v Mliekárni v Tpoľčanoch (1950), potom ako učiteľ na Základnej škole v Pustom Chotári (1951). Po skončení vysokej školy pracoval na Ústave ďalšieho vzdelávania učiteľov v Bratislave (1956-61) ako vedúci oddelenia psychológie. V roku 1961 bol z politických dôvodov prepustený zo zamestnania a  pracoval ako učiteľ na stredných školách v Bratislave (1961-64). V ovzduší istého politického uvoľnenia podarilo sa mu zamestnať na Výskumnom ústave pedagogickom v Bratislave (1964-66) a potom v  na Psychologickom ústave Univerzity Komenského v Bratislave (1966-67). Až od roku 1968 mohol pracovať na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde pôsobil až do odchodu  do dôchodku (1995) postupne ako asistent, docent a profesor. Od roku 1994 doposiaľ pokračuje vo vykonávaní pedagogickej činnosti ako profesor v odbore psychológia na Katedre psychológie FF TU v Trnave, kde zastáva viaceré funkcie, ako napr. vedúci katedry (1994-99), garant odboru a predseda rady doktorandského štúdia.

 

Vedecko-výskumná činnosť: Bol zodpovedným riešiteľom nasledujúcich výskumných úloh:

a/  K otázke pojmového vymedzenia  predmetu spoločenská výchova. Správa z riešenia

    rezortnej úlohy VÚP, Bratislava 1964.

b/ K profilácii spoločenského styku u adolescentnej mládeže. Správa z riešenia rezortnej

    úlohy VÚP, Bratislava 1966.

c/ Osobitosti spoločenského správania u adolescentnej mládeže. Správa z riešenia rezortnej

    úlohy VÚP Bratislava, 1966. (Úlohy a,b,c boli ukončené publikovaním knižnej monografie

    Spoločenský styk a psychológia výchovy mládeže, Bratislava, SPN 1968, AH 14,42.)

 

d/ Problémy študijnej spokojnosti mládeže z aspektu strednej a vysokej školy. Správa

    z riešenia úlohy FF UK na roky 1968 – 1972. (Úloha bola ukončená publikáciou knihy

    Škola a psychológia spokojnosti mládeže, Bratislava, SPN 1973, AH 27,82.)

e/ Psychológia hodnotovej orientácie mládeže z aspektu jej postojov k peniazom. Správa

    z riešenia úloh rezortného plánu výskumu č. VI – 1/1 na roky 1972 – 1974.

f/ Prežívanie času a psychológia hodnotovej orientácie mládeže. Správa z riešenia úloh

    rezortného plánu výskumu č. VI – ½, na roky 1973 – 1975. (Úlohy e,f  boli ukončené

    knižnou publikáciou Pohľady do psychológie hodnotovej orientácie mládeže. Bratislava,

    SPN 1979, AH 21,52.)

g/ Psychológia výchovného pôsobenia z aspektu osvetlenia psychických mechanizmov

    formatívnych procesov mládeže. Správa z riešenia úlohy ŠPZV č. VIII – 5 – 8 – 5/e na

    roky 1976 – 1980.

h/ Psychologická analýza efektívnosti metód výchovného pôsobenia. Správa z riešenia úlohy

    ŠPZV č. VIII – 10 – 4/02 na roky 1981 – 1983. (Úloha bola ukončená knižnou

    publikáciou Persuázia Ovplyvňovanie človeka človekom. Martin, Vydavateľstvo Osveta

    1985 -druhé vyd. 1988, AH 28,91)

i/ Osobitosti výchovného pôsobenia metódou príkladovania z aspektu jej psychických

    mechanizmov. Správa z riešenia úlohy ŠPZV IX – 10 – 4/02 na roky 1986 – 1989. (Úloha

    bola ukončená publikovaní knihy Exemplifikácia Vzory a modely v živote človeka.

    Bratislava, vyd. OBZOR, 1990, AH 34,04.)

j/ Bol vedúcim projektu inštitucionálneho plánu výskumu na FH TU na roky 1996-1998

   „Aktuálne psychologické problémy človeka ako predmet psychologickej starostlivosti“.

    Projekt sa delí na dve výskumné úlohy. Na vstupnej výskumnej úlohe: „Súčasný človek –

    jeho psychické problémy a možnosti riešenia“ participovalo 9 členov Katedry psychológie

    FH TU. Úloha bola ukončená v r. 1996 a všetky výsledky boli publikované v periodiku

    Acta Psychologica Tyrnaviensia 1-1996. Výsledky Gráca pod názvomMožnosti riešenia

    problémov dnešného človeka viac výchovou než vzdelávaním“, s. 49-62.

k/ Na druhej – výstupnej úlohe tohoto projektu: „Edukácia študentov k riešeniu aktuálnych

     problémov človeka participovalo 10 riešiteľov. Úloha bola ukončená v r. 1998 a výsledky

     boli publikované v druhom čísle uvedeného periodika (APT 2 -1998). Správa z Grácovho

    výskumu pod názvom „Komplexná analýza závislosti v študijnom a výskumnom programe

    edukačnej psychológie“, s. 18-41.

l/  Bol zástupcom vedúceho grantovej úlohy (VEGA č. 1/5238/98) MŠ SR na roky 1998-

    2000 „Psychická regulácia mravného konania, jej vývin a poruchy“. Projekt mal 8

    riešiteľov. Čiastkové výsledky výskumu boli oponované formou kolokvia a následne

    publikované v treťom čísle periodika APT 3 – 1999 Grácova časť pod názvom

    „Psychologické špecifikum predmetu noriem morálnosti a modely jeho skúmania“.

    Záverečné výsledky výskumu sú publikované v periodiku APT 4 – 2000  Grácova časť 

    v téme Psychologické prístupy k etickému hodnoteniu“.

m/ Bol vedúcim grantového projektu VEGA, ktorý pod názvom „Psychologické osobitosti

    autoregulácie človeka normami morálnosti v jeho diferencovaných osobnostných a

    sociálnych podmienkach“ bol MŠ SR schválený pod r. č. 1/9196/02 na roky 2002 – 2004

    Projekt mal 9 riešiteľov. Grácove výsledky riešenia  boli publikované v troch následných

    periodikách APT: Metodologické východiská k výskumu mravného hodnotenia (APT 6-

    2002, s. 7-45).

    Etické uvažovanie maturantov v psychologicko-empirických analýzach (APT 7-2003,

    s. 7-51).

    Úroveň etického myslenia adolescentov v kvalitatívnych analýzach (APT 8-2004, s. 7-45)

n/ V súčasnosti je vedúcim 11-členného projektu riešiteľov, VEGA č. 1/3656/06 pod

    názvom:“ Racionálne spôsobilosti detí a mládeže orientovať sa v etických normatívoch

    aktuálneho života.“ Prvé výsledky výskumu sú publikované v periodiku APT 9-10; 

    Grácove pod názvom Fenomén neutralizácie mravného hodnotenia v uvažovaní mládeže

    (v tlači).

 

Pedagogická činnosť:

·        Od roku 1968 prednášal na Psychologickom ústave predmet Úvod do poradenskej psychológie pre výchovných poradcov.

·        Od roku 1968 do roku 1971 prednášal na FF UK predmet Všeobecná psychológia pre študentov Prírodovedeckej fakulty UK.

·        Na Katedre pedagogiky FF UK prednášal predmet Pedagogická psychológia pre odbory pedagogika v kombinácii Pedagogika – starostlivosť o chorých, Pedagogika – vychovávateľstvo (od roku 1968 do roku 1990).

·        Na Katedre Vysokoškolskej pedagogiky FF UK prednášal predmet Pedagogická psychológia pre odbor Výchova a vzdelávanie dospelých ( od roku 1980 do roku 1995).

·        Na Katedre pedagogiky FF UK prednášal predmet Psychológia výchovy pre odbor Pedagogika – vychovávateľstvo  (od roku 1972 do roku 1993).

·        Na Katedre psychologických vied FF UK prednášal predmet  Psychológia výchovy ( od roku 1991 – 1993).

·        Od roku 1990 do roku 1993 – 95 prednášal pre poslucháčov Katedry psychológie FF UK predmety: Psychológia výchovy, Persuázna komunikácia a v rámci PGŠ pre poradenských psychológov predmet Metódy výchovného pôsobenia

·        Na Fakulte humanistiky TU na Katedre psychológie prednáša od roku 1994 doposiaľ predmety Psychoracionalizácia učenia a štúdia (I.roč.) a profilový predmet Edukačná psychológia (III. roč.) v oboch predmetoch vedie príslušné semináre.

Viedol  viac ako 70 diplomových prác a 7 doktorandských prác . Bol oponentom viacerých dizertačných a habilitačných prác a predsedom viacerých habilitačných a inauguračných konaní na vedeckých radách FF UK, FH TU a FF TU.

Je autorom projektu každoročných stretnutí absolventov Katedry psychológie FF TU so svojimi učiteľmi. Prvé stretnutie absolventov sa konalo v r. 2002. Výsledkom každoročných stretnutí je publikovanie bulletinu  Absolvent, v ktorom sú zverejňované odborné skúsenosti z praxe allumnov katedry.

 

Ďalšie vedecké a odborné aktivity:

Niektoré VŠ učebnice.

Grác, J.: Psychológia individuálneho štúdia. In: Vybrané kapitoly z pedagogickej psychológie. Vysokoškolská učebnica, ALFA, Bratislava 1972, s. 107 – 133.

Grác, J.: Psychológia podmienok samostatného učenia. In: Psychológia pre učiteľov. Vysokoškolská učebnica (2. vydanie), SPN, Bratislava 1977, s. 488 – 519.

Grác, J.: A Tanulók önalló tanulása feltétacinek pszichológiaja. In: Pszichológia a tanitók szamáre. Vysokoškolská učebnica, SPN Bratislava 1980, s. 613 – 648.

Grác, J.: Pedagogická psychológia. Celoštátna vysokoškolská učebnica v spoluautorstve s Ďuričom a Štefanovičom. SPN, Bratislava 1988,  JASPIS Bratislava 1991 (2. vydanie), 336 strán (30%).

Grác, J.: Učiteľská psychológia – časti Psychológia výchovy a Psychológia samostatného učenia. SPN, Bratislava 1992, str. 210 – 245 a 288 – 300.

 Grác,J.: Závislosť a nezávislosť v živote človeka a drogy, s. 58-67. In: Ondrejkovič, P.-Poliaková,E. a kol.: Protidrogová výchova. Veda, Vydavateľstvo SAV, Bratislava 1999.

Niektoré VŠ skriptá a učebné texty

Grác, J.: Educational Psychology. International postgraduate training courses for teacher, UNESCO 1976, 120 strán.

Úvod do psychológie výchovných procesov. Vysokoškolské skriptá (3. vydanie), FF UK Bratislava 1986, 119 strán.

Grác, J.: Pedagogická psychológia vzdelávacích procesov. Vysokoškolské skriptá (3. vydanie), FF UK Bratislava 1978, 109 strán.

Grác, J.: Psychológia učenia a vyučovania na vysokých školách I. a II. Študijné texty pre vysokoškolských učiteľov. Ústav rozvoja vysokých škôl SSR. Prvá časť 1984, 78 strán. Druhá časť 1985, 94 strán (v spoluautorstve s J. Štefanovičom, 50%).

Grác, J.: Samoučenie z aspektu vekových osobitostí dospelých. In: Učebné texty pre študujúcich UTV. Vysokoškolské skriptá, UK Bratislava 1995, s. 138 – 153.

Grác,J.: Samoučenie z aspektu vekových osobitostí dospelých, s. 83-93. In: Hrapková: Učebné texty pre študujúcich na UTV, Polygrafické stredisko UK Bratislava, r. 2000, prvé vydanie.

Grác,J.: Hráčska závislosť z aspektu výchovno-preventívnych postupov, s. 119-128. In: Grác,J. – Naništová, E. (eds.). Vybrané kapitoly zo psychológie. Katedra psychológie FH TU, Trnava 2000, 152 strán.

 

Extenzívne ukazovatele publikačnej činnosti:

Dosiaľ publikoval 367 titulov.

Monografie – počet 21

Vysokoškolské učebnice a skriptá – počet 46

Pôvodné vedecké štúdie – počet 133

Odborné práce – počet 167

Z nich v cudzích jazykoch publikoval: 1 knižná monografia (Budapešť 1979, 158 strán),

1 učebný tex v angl. jazyku (UNESCO 1976, 120 strán), 7 samostatných štúdií (v anglickom, ruskom, maďarskom, poľskom jazyku) a 4 odborné články v zahraničných periodikách.

 

Vedecké a odborné stáže a aktivity v zahraničí:

Bol pozvaný na viaceré zahraničné konferencie, kde vystúpil s referátmi. Napríklad na

 XVII. medzinárodný kongres aplikovanej psychológie v Belgicku (1971), kde predniesol referát La psychologie contentement de la jeunesse estudiantine;

na XVIII. medzinárodný kongres aplikovanej psychológie v Kanade (1974), kde predniesol referát Money and the psychology of value orientation of youth.

O výsledkoch svojich výskumov referoval  na prednáškových turné:

1967- v Maďarsku (Budapešť, Miškolc)

1970 - v Poľsku (Varšava, Bydgoszcz)

1973    - v Bulharsku (Sofia, Plovdiv)

1976 -  býv. ZSSR (Moskva, Ivanovo)

 

Prehľad ďalších krátkodobých (spravidla dvojtýždenných až štvortýždenných) vedeckých pobytov v zahraničí: 1969 – Anglicko (Londýn),rok 1969, 1976, 1984 – býv. NDR (Halle), rok 1976 – Kyjev, rok 1987 – Poľsko (Krakow), rok 1987 – býv. Leningrad, rok 1991 – Nemecko (Halle), rok 1993 – Francúzsko (Clairmont Ferrand)

 

Členstvo vo vedeckých a odborných radách:

V Roku 1968-71 bol predsedom oblastne (bratislavskej) psychologickej spoločnosti pri SAV.

V roku 1990-91 pracoval ako vedúci expertnej skupiny pri MŠ SR pre výchovu v mimovyučovacom čase, kde bol autorom a zostavovateľom expertného materiálu pre riadiace orgány.

Člen Komisie grantovej agentúry pre vedu o človeku pri MŠ SR od 1. 5.1995.

Člen pracovnej skupiny Akreditačnej komisie poradného orgánu Vlády SR od 15.5.1995 do 30.3.1999.

Člen Komisie pre tvorbu celoštátnych učebníc pri MŠ SR od 1.12.1999 do 30. 4. 2003

Člen Vedeckej rady Univerzity Komenského od r. 1992 do 30.1.1997.

Člen Vedeckej rady Filozofickej fak. UK od 15.5.1992 do 15.6.1998.

Člen Vedeckej rady Trnavskej univerzity od 28.2.1995 do 1997.

Člen Vedeckej rady Fakulty humanistiky TU od 26.5.1996 (neskôr FF TU) doposiaľ.

Člen Spoločnej odborovej komisie doktorandského štúdia v odbore   psychológia na Fil. fak. UK od 23.10.1997 doposiaľ.

Zástupca predsedu Spoločnej odborovej komisie doktorandského štúdia v odbore psychológia na FF UK pre doktorandské štúdium psychológie na FF TU od 25.2. 1999 doposiaľ.

Člen Komisie terminologického a výkladového slovníka Pedagogická psychológia od r. 1990 do 1997.

Člen Spoločnej odborovej komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác (DrSc.) na Ústave experimentálnej psychológie SAV od 1.11.1998 doposiaľ.

Čestný člen Slovenskej komory psychológov od 30.7.1998.

Člen Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie od 23.2.1998 doposiaľ.  

Člen Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska od 1. 10. 2002 doposiaľ.     

Člen redakcie spoločensko-duchovnej revue RAN, od r. 2003 doposiaľ.

Člen Gestorskej rady pre psychologické vedy Fil. fak.UK od 23.10.1993 do 9.12. 1997.

Predseda Rady garantov doktorandského štúdia odbor psychológia na Fakulte  humanistiky (neskôr FF) TU od 18. 5. 1998 doposiaľ.

Editor periodika Acta Psychologica Tyrnaviensia od 1996 doposiaľ.

Člen posudzovateľov Rady programu Centier excelentnosti SAV od r. 2006 doposiaľ.

 

Zoznam piatich najvýznamnejších ohlasov:

Kováč, D. et al.: The most important results in the development of educational

            psychology in Slovakia: 1945 – 1978, Studia psychologica, 1981, č.1, s. 5-15.

Zelina, M.: Profesor Ján Grác 65-ročný. In: Psychofórum, roč. 6, r. 1996.

Sukuba, D.: Bibliografia časopisu Jednotná škola 1945-1990, Pedagogická revue, roč.

            50, r. 1998, č. 5, s. 418-469. Ohlas na štúdie Gráca, publikované v časopise

           Pedagogická revue.

Košč, L.: Prof. PhDr. Ján Grác, DrSc. jubiluje. Psychofórum 1/2000 Bratislava.

Hartl,P. – Hartlová, H.: Psychologický slovník. Praha, Portál 2000. Ohlas na

              psychologickú činnosť Jána Gráca v zozname významných svetových,

              českých a slovenských psychológov.

 

Niektoré z ocenení:

·        Prvá cena Literárneho krúžku pri Gymnáziu v Topoľčanoch za esej Život.

·        Prvá cena literatúry faktu od Slov. ústredia knižnej kultúry (1973) a od Slov. lit. fondu (1973).

·        Cena Slov. lit. fondu v kategórii vedeckej literatúry (1986).

·        Cena SPN za pôvodné dielo (1988).

·        Cena rektora UK za najlepšiu vysokoškolskú učebnicu (1988).

·        Strieborná medaila UK (1990).

·        Diplom Slovenskej psychologickej spoločnosti za zásluhy o rozvoj psychologických vied na Slovensku (2000).

·        Pamätná medaila FF UK (2001).

·        Pamätná medaila Trnavskej univerzity za vynikajúce zásluhy (2002).

·        Ocenenie Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV za zásluhy o rozvoj psychológie (2002).

·        Certifikát o úspešnom ukončení riešenia projektu, vydaný VEGA MŠ SR a SAV (2004).

 

[ Dátum poslednej aktualizácie:  30. 01. 2007 ]